പ്രതിഷ്ഠാ പെരുന്നാളും സുവർണ്ണ ജൂബിലി സമാപനവും 2021 നടത്തി