പരി.ബാവ തിരുമേനി കാലം ചെയ്തു. ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 2.35ന്